Termenii si conditii

1 DEFINIȚII 

Ori de câte ori sunt utilizați în prezentul Contract, următorii termeni vor avea înțelesul precizat mai jos:

“CARPATIAN RENT A CAR” sau „Locatorul” – înseamnă, în înțelesul prezentului Contract, CARPATIAN OPEN AUTO SRL, o persoană juridică română având sediul social în Str. Burebista, nr. 7, Piatra Neamt, Județul Neamt, înregistrată la Registrul Comerțului Piatra Neamt sub nr. J27/638/2022, CUI 46199948.

“Clientul” sau “Locatarul” – înseamnă, în înțelesul prezentului Contract, persoana fizică sau juridica identificată în Partea I a prezentului Contract, în calitate de client, precum și șoferul adițional declarat de către acesta.

“Autoturismul Închiriat” înseamnă, în înțelesul prezentului Contract, autovehiculul identificat în Partea I a prezentului Contract a cărui stare de funcționare a fost stabilită în Fișa de Ridicare/Returnare Autoturism –Anexa 1 la prezentul Contract.

“Contract” – include informațiile din următoarele secțiuni care, împreună, reprezintă întreaga înțelegere a părților: Contract de Închiriere

– Partea I, Termeni și Condiții de Închiriere, Fișa de Ridicare/Returnare Autoturism – Anexa 1 precum și toate specificațiile din Anexele la Contract.

“Asigurarea FULL CASCO” înseamnă, în înțelesul prezentului Contract, taxa suplimentară pentru limitarea răspunderii Clientului încaz de daună adusă Autoturismului Închiriat sau furt al acestuia..

“DEPOZITUL STANDARD” – înseamnă, în înțelesul prezentului Contract, suma de bani constituită drept garanție la încheierea Contractului.

“Taxa de administrare” înseamnă, în înțelesul prezentului Contract, cheltuiala adițională suportată de către CARPATIAN RENT A CAR pentru gestionarea situațiilor de încălcare a condițiilor contractuale de către Client.

2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1Contractul are ca obiect închirierea de către Locator către Client, a Autoturismului Închiriat având elementele de identificare evidențiate în Partea I, conform termenilor și condițiilor stabilite prin prezentul Contract.              

3 DURATA ÎNCHIRIERII AUTOVEHICULULUI 
3.1 Prezentul Contract a fost încheiat pe o perioada determinată, astfel cum aceasta este prevăzută în Partea I a prezentului Contract (in continuare denumita „Durata Închirierii”).
3.2 Durata Închirierii poate fi prelungită doar cu acordul prealabil scris al Locatorului obținut cu cel puțin 24 ore înaintea expirăriiDuratei Închirierii. În caz contrar, CARPATIAN RENT A CAR își rezervă dreptul de a nu își da acordul cu privire la prelungirea duratei de închiriere. În caz de prelungire a Duratei Închirierii, Clientul va avea obligația de a plăti prețul aferent perioadei de închiriereadițională anterior expirării Duratei Închirierii inițiale.
3.3 În cazul în care Clientul dorește să returneze Autoturismul Închiriat anterior expirării Duratei Închirierii, acestuia nu i se va restitui diferența de preț rămasă pentru perioada de închiriere neefectuată.
4 PREȚUL CONTRACTULUI 
4.1 Prețul total de închiriere a Autoturismului este prevăzut în Partea I a prezentului Contract la rubrica Informații Cost și cuprinde: (I) Tariful de bază de închiriere (stabilit în Euro/zi de închiriere); (II) Tarif interval orar predare/preluare în afara orelor de program;
4.2 Prețul de închiriere a Autoturismului include: (I) asigurare RCA (Asigurarea de răspundere civilă auto), (II) Rovinietă și (III) Asistență Tehnică telefonică și Rutieră la fața locului cu acoperire naţională precum şi întreţinerea tehnică a Autoturismului.
4.3 Prețul de închiriere al Autoturismului nu include: costurile carburanților, taxele de drum cu excepția vignetei de drum pentruRomânia care este inclusă în prețul de închiriere, taxele de traversare a podurilor (de ex. taxa Fetești-Cernavodă), amenzile primite pentruîncălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare sau costuri rezultate în urma acțiunilor autorităților locale în legătură cu Autoturismul Închiriat, pe Durata Închirierii.
4.4 Plata integrală a sumelor prevăzute la art.4.3 de mai sus va fi în sarcina Clientului. În cazul neachitării de către Client, CARPATIAN RENT A CAR va achita contravaloarea amenzilor rezultate din neîndeplinirea obligațiilor de către Client și va factura către acesta valoarea efectivă a amenzilor plus o taxa de 50Euro/amendă.
4.5 Prețul de închiriere al Autoturismului nu cuprinde eventualele sume reprezentând despăgubiri ulterioare pe care Clientul este deacord să le achite integral Locatorului, dacă Clientul cauzează Autoturismului Închiriat avarii/daune de orice natură, atât cu intenție cât și din culpă, în condițiile specificate în prezentul Contract.
5 TERMENI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 
5.1 Plata integrală a Prețului de închiriere al Autoturismului se face la momentul semnării Contractului.
5.2 Clientul poate achita Prețul de închiriere al Autoturismului în numerar sau cu card bancar (VISA, MASTERCARD), în moneda națională (RON) calculat la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României la data efectuării plății.
5.3 La momentul semnării Contractului, Clientul care nu a optat pentru asigurarea FULL CASCO va achita integral contravaloarea Garanției Standard, în cuantumul prevăzut în Partea I a prezentului Contract.
5.4 La data restituirii Autoturismului Închiriat, Clientul are obligația să achite catre CARPATIAN RENT A CAR contravaloarea tuturor obligațiilor bănești născute în sarcina sa pe Durata Închirierii , în baza documentelor de plată emise de CARPATIAN RENT A CAR. Încazul constituirii Garanției Standard , CARPATIAN RENT A CAR își rezervă dreptul de a reține din acestea cuantumul sumelor neachitate.
6 CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE 
6.1 Rezervare și confirmarea rezervării autoturismului
6.1.1 Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă/categorie de autoturism și nu pentru un autoturism anume. CARPATIAN RENT A CARnu poate garanta o anumită marcă, model, motorizare sau culoare ale autoturismului confirmat ca rezervat.
6.1.2 Dacă, la momentul livrării, CARPATIAN RENT A CAR nu are disponibil un autoturism din clasa pentru care a confirmat rezervarea acestuia, atunci acesta va livra un autoturism din clasa imediat superioară, fără costuri adiționale pentru Client.
6.2 Predarea și returnarea Autoturismului Închiriat
6.2.1 Predarea și returnarea Autoturismului Închiriat se vor face la locul, data și ora stabilite de Client împreună cu CARPATIAN RENTA CAR și menționate în confirmarea de rezervare și în Contract.
6.2.2 CARPATIAN RENT A CAR va preda Autoturismul în stare bună de funcționare, curat şi igienizat, fără defecțiuni şi fără avarii alecaroseriei sau ale interiorului, altele decât cele evidențiate în Fişa de Ridicare/Returnare Autoturism la secțiunea Starea autoturismuluila ridicare„.
6.2.3 Clientul ia la cunoștință și verifică starea Autoturismului înaintea semnării acestui Contract, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face la predare şi vor fi consemnate în Fișa de Ridicare/Returnare Autoturism la secțiunea „Starea autoturismului la ridicare„. Nu vor fi luate în considerare reclamații/obiecțiuni ulterioare predării cu privire la starea Autoturismului.
6.2.4 Clientul se obligă să returneze Autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în bună stare (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contract.
6.2.5 Returnarea Autoturismului este considerată ca fiind efectivă în momentul semnării Fișei de Returnare Autoturism de către CARPATIAN RENT A CAR și de către Client. Nesemnarea Fișei de Returnare Autoturism nu determină exonerarea de răspundere a Clientului pentru daunele produse Autoturismului.
6.2.6 Primele 3 ore de întârziere față de ora returnării stabilită prin Contract sunt gratuite. Depășirea cu mai mult de 3 ore se taxează cu o noua zi de închiriere, inclusiv serviciile adiționale conform Contractului, la tarifele stipulate în Contract. La o întârziere mai mare de 3 ore față de momentul specificat pentru returnare în Contract, Locatorul își rezervă dreptul de a informa organele de poliție despre furtul Autoturismului, cu excepția cazului în care Clientul informează CARPATIAN RENT A CAR despre intenția sa de a prelungi Durata Închirierii Autoturismului.
6.2.7 Clientul va returna Autoturismul cu cantitatea de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contract sau în Fișa Ridicare/Returnare Autoturism, în caz contrar acesta va achita contravaloarea combustibilului lipsă plus o penalitate în valoare de 20Euro.
6.3 Returnarea Autoturismului Închiriat în altă locație
6.3.1 Returnarea Autoturismului în alt loc decât cel în care a fost livrat se face numai cu acordul CARPATIAN RENT A CAR și vaocaziona taxe suplimentare ce vor fi încasate de CARPATIAN RENT A CAR din valoarea Garanției Standard, dacă Clientul decide locația de restituire ulterior preluării Autoturismului. Cuantumul taxelor suplimentare este prevăzut în Anexa 2 la Contract, contravaloarea exactă a acesteia fiind comunicată Clientului prin SMS sau e-mail la momentul confirmării modificării.
6.3.2 În cazul în care Clientul dorește restituirea Autoturismului într-o alta locație decât cea stabilită inițial prin Contract, va informa CARPATIAN RENT A CAR în scris sau sunând la numărul de telefon suport NON STOP 0730 794 715 / 0746 301 692 și va trebui să obțină acordul expres în scris al CARPATIAN RENT A CAR pentru ca această modificare să opereze în mod valabil.
6.4 Garanția Standard
6.4.1 La data semnării Contractului de Închiriere, Clientul va trebui plătească o Garanție cu o valoare cuprinsă între 200 Euro și 3.000 Euro, în funcție de clasa (categoria) din care face parte Autoturismul Închiriat evidențiată în confirmarea de rezervare și în Contract. Clientul care a optat pentru plata asigurarii Full Casco nu va avea obligația constituirii Garanției Standard.
6.4.2 Garanția Standard îi va fi returnată integral Clientului la data returnării Autoturismului, în următoarele condiții:
(i) Autoturismul este returnat fără defecte sau avarii, altele decât cele evidențiate în Fișa Ridicare/Returnare Autoturism la secțiunea

Starea autoturismului la ridicare”;

(ii) în caz de avarii/daune ale Autoturismului cauzate de către terți, Clientul prezintă toate documentele necesare conform situației respective și care atestă nevinovăția lui, astfel cum acestea sunt detaliate în Secțiunea 9.2;
(iii) Autoturismul nu este returnat excesiv de murdar (a se vedea Anexa 2 din Contract);
(iv) Autoturismul a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat, evidențiată în Contract sau în Fișa Ridicare/Returnare Autoturism;
(v) Accesoriile predate împreună cu Autoturismul în momentul ridicării, să fie returnate în stare de funcționare, fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa Ridicare/Returnare Autoturism la secțiunea „Starea autoturismului la ridicare”;
(vi) Toate condițiile prezentate în acest Contract și obligațiile ce îi revin, au fost respectate de Client.
6.4.3 Întreaga sumă reprezentând Garanția Standard sau o parte din aceasta nu va fi returnată în cazul în care:
(i) Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului(tapițerie, bord etc.), jante îndoite, fisurate, anvelope defecte sau orice alte avarii și defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa Ridicare/Returnare Autoturism la secțiunea „Starea autoturismului la ridicare”;
(ii) Clientul nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu Autoturismul la preluarea acestuia reprezentantului CARPATIAN RENT A CAR;
(iii) Returnarea Autoturismului nu se face la ora și locul stabilit de către părți (excepție face cazul când Clientul înștiințează Locatorul și acesta își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);
(iv) În momentul returnării Autoturismului starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către Client sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii datorită utilizării neadecvate;
(v) Clientul nu a respectat toate condițiile prezentate în acest Contract și obligațiile ce îi revin.
6.4.4 In cazul returnării Autoturismului pe timp de noapte, în condiții meteo nefavorabile sau murdar, când identificarea eventualelor daune este imposibilă, Garanția Standard (în totalitate sau în parte, după caz) se restituie în două zile lucrătoare, după ce Locatorul a avut la dispoziție toate condițiile pentru a inspecta Autoturismul.

 

6.5 Serviciul Full Casco
6.5.1 Serviciul Full Casco poate fi achiziționat la tariful menționat în Contract și reprezintă un angajament opțional al Clientului prin care acesta:
(i) Își reduce responsabilitatea financiară la 0 în caz de daună din propria vină sau din vina unui terț, cu respectarea termenilor șicondițiilor prevăzute în Contract, daca valoarea reparatiei este mai mica de 3000 de euro +TVA, conform devizului de reparatie emis de un service auto autorizat R.A.R.;
(ii) Beneficiază de Asistență telefonică și rutieră gratuită non-stop pe teritoriul României, conform condițiilor stipulate în prezentul Contract;
(iii) Elimină obligația de plată a Garanției Standard.
6.5.2 Serviciul Full Casco este valabil doar pentru un singur autoturism. În cazul înlocuirii Autoturismului Închiriat cu un alt autoturism, Clientul se obligă achite contravaloarea Serviciului Full Casco pentru noul autoturism primit la tariful menționat în Contract sau achite

integral Garanția Standard. În caz contrar, CARPATIAN RENT A CAR va avea dreptul să refuze înlocuirea Autoturismului Închiriat. 

 

6.5.3 Serviciul Full Casco nu acoperă următoarele situații în care Clientul:
(i) A condus sub influența drogurilor, alcoolului, sau oricăror alte substanțe interzise de lege, sau s-a sustras de la recoltarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive;
(ii) Nu a oprit Autoturismul imediat după producerea unui accident/incident provocând daune/avarii acestuia;
(iii) În caz de accident, nu a anunțat organele de poliție sau alte organe abilitate și nu a obținut documentele necesare conform situației respective, astfel cum acestea sunt detaliate în Secțiunea 9.2;
(iv) Nu a anunțat în maxim 4 ore CARPATIAN RENT A CAR despre evenimentul rutier produs și nu a completat la returnarea Autoturismului Închiriat declarația pe proprie răspundere privind împrejurările producerii accidentului/incidentului;
(v) A utilizat Autoturismul în scopuri ilicite/ilegale, cum ar fi contrabanda, transportul ilegal de articole sau bunuri, furtul, etc., fără ca această enumerare să fie limitativă;
(vi) A condus Autoturismul cu sarcină depășită, a folosit Autoturismul pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte sau a transportat persoane peste capacitatea maximă a Autoturismului, contrare certificatului de înmatriculare;
(vii) A condus Autoturismul pe drumuri nemarcate, neasfaltate sau accidentate (forestiere), în zone inundate sau la traversarea unorcursuri de apă rezultând daune/avarii produse Autoturismului Închiriat;
(viii) A utilizat Autoturismul în concursuri, curse sau teste auto rezultând daune/avarii produse Autoturismului Închiriat;
(ix) A utilizat neadecvat (contrar specificațiilor producătorului) sau distructiv Autoturismul, fapt ce a avut drept consecință daună a motorului, cutiei de viteze, roților, anvelopelor sau a spațiului interior al Autoturismului;
(x) În caz de furt al Autoturismului, nu predă către CARPATIAN RENT A CAR cheile și documentele Autoturismului, dovada furtului (procesul verbal) întocmită de către organele de poliție abilitate și declarația pe proprie răspundere cu privire la împrejurările producerii evenimentului;
(xi) A condus în afara granițelor și teritoriului României;
(xii) A permis, cu voia sau fără voia sa, conducerea Autoturismului de o persoană neautorizată de CARPATIAN RENT A CAR prin Contract, demonstrat prin documentele oficiale întocmite de organele abilitate ca urmare a unui accident/incident;
(xiii) A alimentat Autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în certificatul de înmatriculare si pe Fișade Ridicare/Returnare Autoturism);

A deteriorat parțial sau total interiorul Autoturismului ca urmare a fumatului și/sau în timpul aflării acesteia în apropierea mediilor inflamabile. 

(xiv) A deteriorat parțial sau total interiorul Autoturismului ca urmare a neglijenței sau relei intenții.
6.5.4 Pentru situațiile descrise la punctul 6.6.3. de mai sus, Clientul va fi în totalitate răspunzător pentru daunele produse Autoturismului Închiriat cu intenție sau din culpă și va avea obligația de a achita CARPATIAN RENT A CAR contravaloarea prejudiciului produs în cuantumul comunicat de către CARPATIAN RENT A CAR ulterior returnării Autoturismului Închiriat.
6.6 Asistență Tehnică telefonică și Rutieră la fața locului cu acoperire națională
6.6.1 CARPATIAN RENT A CAR asigură asistență tehnică telefonică gratuită non-stop la numărul de telefon +40730 794 715 / 0746 301 692
6.6.2 Clientul care nu a optat pentru Serviciul Full Casco va beneficia de asistență rutieră la fața locului gratuită, cu excepția cazului în care avaria produsă Autoturismului se datorează culpei Clientului, caz în care asistența rutieră va fi acordată contra cost. Costurile determinate de deplasarea la fața locului vor fi comunicate Clientului anterior deplasării prin SMS sau prin e-mail.
7 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE CARPATIAN RENT A CAR 
7.1 CARPATIAN RENT A CAR are obligația de a transmite Clientului dreptul de folosință asupra Autoturismului Închiriat ce constituieobiectul Contractului prin: (i) livrarea Autoturismului Închiriat, (ii) înmânarea cheilor și a actelor Autoturismului Închiriat (certificat de înmatriculare și polița de asigurare RCA – în original sau copii conform cu originalul).
7.2 În caz de accident/incident sau furt/tentativă de furt dovedită prin document oficial eliberat de organele abilitate, CARPATIAN RENTA CAR are obligația:
(i) Să înlocuiască Autoturismul (în limita disponibilității), în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc, dacă dauna nu este din vina Clientului, într-un interval de 24 ore, în funcție de locul în care a avut loc evenimentul.
(ii) În cazul în care CARPATIAN RENT A CAR va fi în imposibilitatea de a înlocui Autoturismul, Clientului i se va restitui parteaaferentă Prețului de închiriere calculat proporțional cu durata în care Autoturismul Închiriat nu a putut fi folosit.
7.3 CARPATIAN RENT A CAR va fi exonerată de la îndeplinirea obligațiilor stabilite la art. 7.2 de mai sus, în cazul în care Clientul nurespectă procedura în caz de daună prevăzută la punctul 9.2.2 de mai jos.
7.4 CARPATIAN RENT A CAR își rezervă dreptul de a încasa ulterior de pe cardul bancar al Clientului sume reprezentând: penalități, taxe, daune produse Autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi, perioada cât Autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse prin raportare la numărul de zile imobilizate înmulțit cu tariful standard de închiriere/zi la care se va adăuga o taxă fixăde administrare în valoare de 50 Euro. Prin semnarea acestui contract, Clientul a luat la cunoștință de toate termenele și condițiile acestui Contract și își dă acordul ca ulterior CARPATIAN RENT A CAR să poată încasa de pe cardul bancar al acestuia sumele comunicate de către CARPATIAN RENT A CAR în prealabil ca fiind datorate de către Client în considerarea obligațiilor sale contractuale.
8 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII GENERALE ALE CLIENTULUI 
8.1 Clientul trebuie să se afle permanent în posesia unui permis de conducere valabil. Dacă indiferent din ce motiv, Clientului îi este retras permisul de conducere de către o autoritate competentă sau de control din țară sau din străinătate, este strict interzisă continuarea folosirii autoturismului de către Client, acesta având obligația de a informa CARPATIAN RENT A CAR în cel mai scurt timp posibil.
8.2 Autoturismul nu poate fi condus decât de semnatarul acestui Contract sau numai de o persoană specificată în Contractul și autorizată de către CARPATIAN RENT A CAR ca șofer adițional.
8.3 Clientul are obligația înștiințeze CARPATIAN RENT A CAR, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se află AutoturismulÎnchiriat și permită examinarea Autoturismului Închiriat de către reprezentanții CARPATIAN RENT A CAR, în maxim 24 de ore de lacererea acesteia.
8.4 Clientul se angajează să conducă Autoturismul respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice.
8.5 Clientul se angajează sa nu facă și să nu permită intervenții tehnice sau estetice asupra Autoturismului fără consimțământul scris al CARPATIAN RENT A CAR.
8.6 Clientul nu va lăsa în nici un fel de circumstanță ușile, geamurile, portbagajul sau Autoturismul deschis și nu va lăsa în niciun caz cheile sau actele mașinii în Autoturism.
8.7 În caz de defecțiune sau orice altă stricăciune, reparația mașinii trebuie făcută de către un service autorizat, desemnat de Locator, numai cu știința si acordul Locatorului si în concordanță cu instrucțiunile Locatorului.
8.8 Clientul nu poate sub nicio condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu Autoturismul.
8.9 În caz de accident/incident sau orice fel de defecțiune, Clientul are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică NON- STOP  40.730.794.715 / 0746 301692 și se obligă de a informa fără întârziere Locatorul, care îl va asista și îi va da toate instrucțiunileadaptate situației.
9 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII SPECIFICE ALE CLIENTULUI 
9.1 Părăsirea teritoriului României cu Autoturismul Închiriat
9.1.1 Clientul nu are dreptul de a părăsi teritoriul României cu Autoturismul Închiriat doar cu acordul scris al Locatorului.
9.1.2 Pentru părăsirea teritoriului României cu acordul scris al Locatorului, Clientul va achita o taxă suplimentară în cuantum de 50 Euro/zi petrecută în afara granițelor României, iar Garanția Standard va fi dublată.
9.1.3 În cazul în care Clientul părăsește teritoriul României fără acordul scris al Locatorului, Locatorul va fi îndreptățit să aplice Clientului, cu titlu de penalitate, o sumă de până la 1.000 Euro, proporțional cu pagubele suferite de CARPATIAN RENT A CAR ca urmare a încălcării acestei obligații.
9.1.4 În caz de defecțiuni și/sau evenimente rutiere petrecute în afara granițelor României fără culpa Clientului, Clientul are obligația de a returna Autovehiculul Închiriat în interiorul granițelor României, acesta fiind obligat să suporte integral costurile determinate de returnarea acestuia.
9.1.5 În eventualitatea unei daune sau a unui furt care a avut loc în afara teritoriului României, în situația nerespectării obligației stabilite în sarcina Clientului în clauza 9.1.1, Clientul va fi în integralitate răspunzător față de Locator și va avea obligația de a achita Locatorului cu titlu de despăgubiri, daune interese în cuantum egal cu prețul de achiziție al mașinii.

 

 

9.2 În caz de accident/incident sau furt/tentativă de furt dovedită prin document oficial eliberat de organele abilitate, Clientul areobligația:
(i) Să nu abandoneze Autoturismul și să respecte legislația privind interzicerea părăsirii locului accidentului;
(ii) Să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;
(iii) Să obțină numele și adresa, precum și fotocopii față-verso ale cărții de identitate/pașaport, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare și asigurării autoturismelor celorlalte părți implicate în accident, precum și datele de contact ale oricărui martor ocular;
(iv) Să informeze fără întârziere poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul/incidentul, în vederea constatării accidentului/incidentului și întocmirii formelor legale;
(v)   Să anunțe CARPATIAN RENT A CAR despre producerea oricărui accident/incident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă paguba este numai parțială, la numărul de asistentă NON STOP 0.730.794.715 / 0746 301 692 în maxim 4 ore de la producerea accidentului/incidentului
(vi) Să obțină de la Poliție Procesul Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări în cazul accidentelor cu victime) precum și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție care întocmește procesul verbal și ștampila secției de Poliție). Procesul Verbal trebuie specifice clar în scris (în caz de accident) dacă șoferul conducea, sau nu, sub influențabăuturilor alcoolice, sau a substanțelor interzise prin lege, sau daca acesta s-a sustras de la recoltarea de mostre biologicenecesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive;
(vii) Să predea CARPATIAN RENT A CAR cheile și actele mașinii, precum și toate documentele enumerate mai sus;
(viii) Să predea Reprezentantului CARPATIAN RENT A CAR, la returnarea Autoturismului, Declarația pe propria răspunderecu privire la accident/incident conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/accidentul cu AutoturismulÎnchiriat.
9.2.1 În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună prevăzută la punctul 9.2.2 de mai sus, Clientul este răspunzător de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a mașinii. În caz de nerespectare, răspunderea Clientului va fi atrasă și în cazul achitării asigurarii Full Casco
9.2.2 În caz de furt, Clientul este obligat să pună la dispoziția CARPATIAN RENT A CAR documentele eliberate de organele de poliție care atestă dovada furtului precum și cheile și actele mașinii. În caz contrar, Clientul este pe deplin răspunzător conform legii civile șipenale.
10 PENALITĂŢI 
10.1 Nerespectarea obligațiilor stabilite în sarcina Clientului este sancționată cu aplicarea unor penalități în cuantumul stabilit atât în cuprinsul Contractului precum și în Anexa 2 la Contract.
10.2 Neplata la termen a obligațiilor financiare născute în sarcina Clientului va determina aplicarea unei penalități de întârziere la plată în cuantum de 0,5%/zi de întârziere.
10.3 Fumatul în mașinile CARPATIAN RENT A CAR este strict interzis. În caz de nerespectare, Locatorul va aplica Clientului openalitate în cuantumul prevăzut în Anexa 2 la prezentul Contract.
10.4 Alimentarea de către Client a Autoturismului Închiriat cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat in talon)atrage după sine obligația Clientului de a achita o taxă de administrare în valoare de 50 Euro, costul transportului Autoturismului Închiriat cu platforma până la cel mai apropiat punct de lucru al CARPATIAN RENT A CAR, costul aferent zilelor de imobilizare în service reprezentând contravaloarea tarifului standard de închiriere/zi, costul de reparație conform devizului de reparație, precum si realimentarea cu combustibil.
10.5 Abandonarea de către Client a Autoturismului Închiriat fără a preda cheia unui reprezentant CARPATIAN RENT A CAR va atrage obligația Clientului de a suporta în totalitate costurile de recuperare a Autoturismului. La costurile de recuperare se va adăuga o taxă deadministrare de 150 Euro.
11 RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE A CLIENTULUI 

11.1 Clientul este răspunzător din punct de vedere material, civil și penal pentru nerespectarea termenilor și condițiilor stipulate în acest Contract. Nerespectarea obligațiilor stabilite în prezentul Contract duce la invalidarea asigurărilor iar răspunderea pentru dauneleprovocate revine în totalitate Clientului, inclusiv venitul nerealizat pe perioada imobilizării Autoturismului Închiriat.

12 RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE A CARPATIAN RENT A CAR 
12.1 Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate terților pe Durata Închirierii conform obligațiilor stabilite prin lege privindasigurarea RCA.
12.2 CARPATIAN RENT A CAR nu este responsabilă de pierderile suportate de către Client în caz de defectare sau avarie a Autoturismului Închiriat, cu excepția cheltuielilor autorizate de CARPATIAN RENT A CAR pentru reparații.
12.3 Asigurarea personală a Clientului, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu intră în sarcina Locatorului, acesta nefiind răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu sau deteriorare ale celor de mai sus.
12.4 Din momentul livrării Autoturismului Închiriat și până la reintrarea în posesia acestuia, CARPATIAN RENT A CAR este exonerată de răspundere pentru daunele provocate în trafic de Autoturismul Închiriat Clientului, precum și de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuzivă a unui loc de parcare, nerespectarea legislației rutiere sau a legilor din România.
12.5 Locatorul nu este răspunzător pentru niciun fel de prejudicii sau pierderi ale Clientului și de niciun fel de prejudicii sau dauneproduse din culpa Clientului. În cazul în care, ca urmare a utilizării Autoturismului pe Durata Închirierii se ridică pretenții față deLocator, Clientul îl va exonera pe Locator de orice răspundere.
12.6 CARPATIAN RENT A CAR nu va fi răspunzătoare pentru eventualele obiecte sau bunuri uitate în Autoturismului Închiriat de cătreClient și neidentificate la returnarea Autoturismului Închiriat.
13 DECLARAȚII ȘI GARANȚII 
13.1 Prin semnarea prezentului Contract, Clientul declară și garantează următoarele:
(i) A verificat Autoturismul și nu prezintă nici un fel de avarie sau defecțiune în afară de cele menționate în Fișa de Ridicare/Returnare și funcționează normal, fără probleme în momentul în care l-am preluat.
(ii) A citit și a înțeles toate prevederile incluse în prezentul Contract precum și toate obligațiile născute în sarcina acestuia pe Durata Închirierii precum și ulterior până la executarea în totalitate a tuturor obligațiilor stabilite în sarcina sa.
(iii) Posedă permis de conducere, act de identitate și card bancar emise în mod valabil pe numele său, documente care au fost prezentate în original la semnarea Contractului.
(iv) Nu va părăsi teritoriul României cu Autoturismul Închiriat fără obținerea în prealabil a acordului scris din partea CARPATIAN RENTA CAR.
13.2 Clientul declară și garantează că nu va utiliza sau conduce Autoturismul Închiriat și nu va permite ca Autoturismul fie utilizat sau condus:
(a) în contravenție cu regulile de trafic, vamale, legale sau alte regulamente;
(b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei sume de bani;
(c) pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;
(d) în timp ce șoferul Autoturismului este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;
(e) în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală sau la activități vânătorești;
(f) altfel decât conform instrucțiunilor și recomandărilor producătorului Autoturismului;
(g) încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri, specificate în talonul mașinii;
(h) în orice activitate ilegală;
(i) în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă.
14 ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
14.1 Contractul încetează la data expirării Duratei Închirierii sau la data ulterioară stabilită de către părți ca urmare a prelungirii duratei inițiale.
14.2 Contractul poate înceta prin denunțarea unilaterală de către oricare din părți, în termen de 24 ore de la data transmiterii notificării de denunțare de către partea interesată celeilalte părți. În cazul în care Contractul este denunțat unilateral de către Client, se vor aplica prevederile art. 3.3 din Contract. În cazul în care Contractul este denunțat unilateral de către CARPATIAN RENT A CAR, aceasta va achita Clientului diferența de preț rămasă pentru perioada de închiriere neefectuată.
14.3 Contractul poate înceta prin reziliere unilaterală de către oricare din părți, fără a fi necesară punerea în întârziere, în caz deneexecutare a obligațiilor stabilite în sarcina celeilalte părți conform prezentului Contract, prin transmiterea unei notificări de reziliere. Contractul se va considera încetat la data primirii de către destinatar a notificării de reziliere.
15 FORȚA MAJORĂ 
15.1 Niciuna dintre părți nu va fi considerată în culpă pentru încălcarea prezentului Contract sau ținută răspunzătoare în alt mod față de cealaltă parte pentru motivul exclusiv al întârzierii executării sau neexecutării oricăreia dintre obligațiile sale ce decurg din prezentul Contract, în măsura în care respectiva întârziere sau neexecutare se datorează unui caz de forță majoră, astfel cum acesta este definit conform legii.
15.2 Cazurile de forță majoră se notifică de partea afectată celeilalte părți în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa părții care le invocă, și care fac obligațiile acestei părți imposibil de executat, precum: calamitățile naturale, starea de război, revoluțiile, embargoul, etc. Dovada cazului de forță majoră se face cu certificatul de forță majoră eliberat de organele abilitate.
15.3 Dacă forța majoră durează mai mult de 20 de zile lucrătoare, oricare dintre părți are dreptul de a cere încetarea Contractului fără ca cealaltă parte să se poată opune. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri, dar are obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la data producerii cazului de forță majoră.

             16. NOTIFICĂRI

16.1  Toate notificările si comunicările in legatură cu executarea prezentului Contract adresate oricărei părți de către cealaltă parte vor fi făcute in scris, in limba română si transmise personal sau prin email la coordonatele specificate in Partea 1 a Contractului. Orice modificare a datelor de contact ale părtilor vor fi comunicate in scris.

              17. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

17.1 Interpretarea prezentului Contract si raporturile juridice născute in temeiul acestuia sunt guvernate de legea română.

17.2 Toate disputele ce rezultă din prezentul Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, dacă este posibil, prin negocieri între părți , în termen de maxim 15 zile de la data apariției acestora.

17.3 Orice litigiu ce apare în derularea prezentului Contract și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanțele competente din România.

 

 

 

           18. CLAUZE FINALE

 

18.1 Prezentul Contract împreună cu Anexele sale, constituie întelegerea completă și exclusivă dintre părți în ceea ce privește obiectul său și nu există declarații, înțelegeri sau acorduri adiționale, verbale sau scrise.

18.2 Niciuna dintre părți nu poate ceda sau transfera in alt mod prezentul Contract sau oricare din drepturile și avantajele ce derivă din acesta, în întregime sau în parte, către nicio altă persoană, în lipsa acordului prealabil scris al celeilalte părți.

18.3 În cazul în care una sau mai multe din prevederile prezentului Contract sunt parțial sau integral invalidate, valabilitatea celorlalte prevederi nu este afectată și continuă să se aplice în măsura în care nu este afectat iremediabil chiar obiectul și scopul Contractului. Părțile convin să depună toate diligențele pentru înlocuirea clauzei invalide cu o clauză să corespundă, în măsura posibilă, intenției inițiale a părților de la momentul convenirii clauzei invalide.

18.4 Orice modifcare la prezentul Contract va fi efectuată în scris și necesită semnarea de către ambele părți.